Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

ricejuggler
0472 afd3
Reposted fromregcord regcord vianaich naich
ricejuggler
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viapimpmyheart pimpmyheart
ricejuggler
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
ricejuggler
2434 0303 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viayourhabit yourhabit
ricejuggler
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viapimpmyheart pimpmyheart
ricejuggler
5845 d423 500
ricejuggler
Reposted fromFlau Flau viadarthsadic darthsadic
ricejuggler
Reposted fromfungi fungi viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
8607 d2c0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viainzynier inzynier
ricejuggler
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
ricejuggler
8897 9a30 500
ricejuggler
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
ricejuggler
6716 5836 500
fixed.
Reposted frommangoe mangoe viainzynier inzynier
ricejuggler
0364 9678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
0187 0c66
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
6585 352b 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
ricejuggler
Reposted frommangoe mangoe viaPaseroVirus PaseroVirus
ricejuggler
ricejuggler
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl